Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās studijās

  NosaukumsTehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās studijās
  Publikācijas tipsPromocijas darbi
  AutorsUlmane-Ozoliņa, Lāsma, 1977-
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLiepājas Universitāte
  Valodalatviešu
  Vispārīgās piezīmespromocijas darbs aizstāvēts 13.12.2016.
  Institūcijas nosaukumsLiepājas Universitāte
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Lāsmas Ulmanes-Ozoliņas promocijas darbs Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās studijās izstrādāts Liepājas Universitātes doktorantūras programmas E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība ietvaros kā transdisciplinārs pētījums augstskolas pedagoģijas apakšnozarē pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Promocijas darbs uzrakstīts uz 218 lapām, promocijas darbam pievienoti 8 pielikumi. Pētījuma veikšanai izmantoti 155 literatūras avoti. Promocijas darbā aprakstītā pētījuma mērķis ir balstoties uz teorētiskiem pētījumiem un veiktajiem praktisko pētījumu rezultātiem, pamatot studentu savstarpējās datoratbalstītās sadarbības nozīmīgumu kombinētās studijās, pielietojot web 2.0 darbības līdzekļus un izstrādāt eksperimentāli pārbaudītu tehnoloģisku risinājumu sadarbības konteksta nodrošināšanai. Pētījuma objekts ir sadarbība kombinētās studijās augstākajā izglītībā. Pētījuma priekšmets ir studentu savstarpējā datoratbalstītā sadarbība un tās ietekme uz studentu iesaistīšanos kombinētajās studijās Liepājas Universitātē. Lai realizētu pētījuma mērķi, rasti apstiprinājumi hipotēzei - studentu savstarpējā sadarbība, izmantojot IKT kombinētās studijās, veicina aktīvāku iesaistīšanos studiju procesā, ja: students apzinās sava ieguldījuma nozīmību sadarbības procesā; docētājs rada sadarbību atbalstošu mācīšanās kontekstu; tehnoloģiju izvēle balstīta studentu un docētāju iepriekšējā pieredzē. Mērķa sasniegšanai pētījuma gaitā veikti sekojoši uzdevumi: 1. Veikta teorētiskā izpēte par kombinēto studiju ieviešanu un praksi augstākajā izglītībā. 2. Pētīta mācīšanās sadarbojoties realizēšana un prakse kombinētajās studijās, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 3. Izstrādāti un veikti empīriskie pētījumi ar studentiem, docētājiem, lai izvērtētu viľu prasmes un gatavību sadarbībai ar datora starpniecību, kā arī lai noskaidrotu kādus tehnoloģiskos darbības līdzekļus viľi izmanto savā ikdienā un kādus vēlētos izmantot studiju procesā. 4. Analizēti pedagoģisko, tehnoloģisko un abu jomu starpdisciplinārie pētījumi par web 2.0 darbības līdzekļu praksi augstākajā izglītībā un izvēlēti atbilstošākie darbības līdzekļi mērķtiecīgai izmantošanai mācīšanās sadarbojoties uzdevumu realizēšanai. 5. Balstoties uz empīrisko pētījumu rezultātiem un teorētiskās izpētes atziľām, izstrādāts modelis mācīšanās sadarbojoties ieviešanai kombinētajās studijās augstākajā izglītībā, nosakot robeţas un iespējas un izstrādāti mācīšanās sadarbojoties uzdevumu veidi, izmantošanai MOODLE vidē. 6. Balstoties uz veiktajiem teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem, izstrādātas vadlīnijas sadarbības konteksta nodrošināšanā docētājiem. Promocijas darbā aprakstītais pētījums strukturēts četrās nodaļās ar apakšnodaļām. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un ieteikumi tā rezultātu izmantošanai augstskolā.

  loading_gif