Literārais darbs kā līdzeklis pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības sekmēšanai pedagoģiskajā procesā

  NosaukumsLiterārais darbs kā līdzeklis pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības sekmēšanai pedagoģiskajā procesā
  Publikācijas tipsPromocijas darbi
  AutorsFreiberga, Inese
  Oriģināla radīšanas gads2013
  IzdevējsLiepājas Universitate
  Valodalatviešu
  Vispārīgās piezīmespromocijas darbs aizstāvēts 20.06.2013.
  Institūcijas nosaukumsLiepājas Universitāte
  NozareHumanitārās zinātnes
  Atslēgvārds jēga, literārā darba jēgas līmeņi, personiskā jēga, personības attīstība, pirmsskolas vecums

  Latviešu

  Ineses Freibergas promocijas darbs pedagoģijas zinātnē pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē „Literārais darbs kā līdzeklis pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības sekmēšanai pedagoģiskajā procesā” izstrādāts Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtā Dr.habil.paed., profesores Dainas Lieģenieces vadībā laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam. Promocijas darba mērķis ir izzināt literārā darba satura personiskās jēgas ve idošanās ģenēzi pirmsskolas vecuma bērna apziņā pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā, tās ietekmējošos faktorus un izstrādāt literārā darba satura personiskās jēgas veidošanās sekmējošu procesuālo modeli. Pētījuma aktualitāti nosaka pretru na starp teorijā raksturoto personiskās jēgas ģenēzi, tās ietekmējošiem faktoriem un literāro darbu iepazīšanas norisi praksē, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu literārā darba satura jēgas līmeņu nepieciešamība pirmsskolas pedagoģijas teor ijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē jēgas un personiskās jēgas būtību un konkretizē jēdzienu literārā darba satura personiskā jēga . Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata par objektīvās realitātes atspoguļošanās līmeņiem indivīda apziņā un daiļliteratūras tekstu dekodēšanas iezīmēm pirmsskolas vecumā promocijas darbā formulēti literārā darba jēgas līmeņi. Izstrādāts un aprobēts literārā darba satura personiskās jēgas veidošanās procesuālais modelis, personiskās jēgas veidošanās kritēriji, k as pamatoti ar fenomenoloģijas, hermeneitikas, pedagoģiskās psiholoģijas atziņām, empīriskā pētījuma gaitā tapušiem secinājumiem un darba autores pedagoģisko pieredzi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi par literārā darba satura per soniskās jēgas veidošanos pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido 397 pirmsskolas izglītības skolotāji un 508 vecākā pirmsskolas vecuma (5–6 gadi) bērni. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā Fonda projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas U niversitātē” atbalstu Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018. Promocijas darba struktūru veido trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, literatūras saraksts un pielikumi. Teksts izklāstīts 198 lapaspusēs, literatūras sarakstā ir 275 nosaukumi latv iešu, angļu, vācu un krievu valodās. Teorētisko un empīriskā pētījumā gūto atziņu rezultāti iekļauti 26 tabulās un 42 attēlos. Pievienoti 3 pielikumi.

  Angļu

  Inese Freiberga produced her doctoral thesis in pedagogical science, sub - discipline of pre - school pedagogy titled “Literary Work as a Means of Facilitating Personality Development among Pre - School Children within the Pedagogical Process” at the Liepaja Uni versity, Institute for Educational Sciences, supervised by professor Daina Lieģeniece between 2008 and 2013. The aim of the doctoral thesis is to explore personal meaning development genesis of literary work contents in the consciousness of a pre - school ag e child. This is explored in the context of the pedagogical process of a pre - school educational institution, taking into account its factors of influence. The aim is also to develop a procedural model facilitating the development of personal meaning of lit erary work contents. Research relevance is determined by the contradiction between the genesis of personal sense described by the theory, its factors of influence and the process of exploring literary works in practice, as well as a necessity for theoretic ally justified and empirically tested levels of literary work meaning within pre - school pedagogical theory and practice. The author analyzes the essence of meaning and personal meaning and specifies the notion of personal meaning of literary work conten ts. Based on the analysis of scientific literature on levels of reflecting objective reality in the consciousness of an individual, features of fiction text decoding at a pre - school age, the doctoral thesis formulates levels of textual meaning. The author has developed and approbated a procedural model for formation of personal meaning of literary work contents, development criteria of personal meaning justified with notions of phenomenology, hermeneutics, pedagogical psychology, conclusions drawn as a resu lt of empirical research and the pedagogical experience of the author. Results of the empirical research confirm the proposed hypothesis on the development of personal meaning of literary work contents within the pedagogical process. The research is based on 397 pre - school education teachers and 5 08 children on pre - school age (5 – 6 years). The doctoral thesis was developed with the support of the European Social Fund project “Development of Doctoral Studies at the University of Liepaja”, No 2009/0127/1DP/1. 1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018. The structure of the thesis consists of three chapters, a conclusion and suggestions, a literature list and attachments. The text compri ses 198 pages, the literature list contains 275 units in Latvian, English, German and Russia n languages. Results of theoretical and empirical research are included into 26 tables and 42 images. There are 3 attachments.

  loading_gif