Juna Binga krājuma „Mezglu raksts” stāstu tulkojums

  NosaukumsJuna Binga krājuma „Mezglu raksts” stāstu tulkojums
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsAlksne, Sandra
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Jaunrades darbu sastāda Juna Binga krājuma „Mezglu raksts” trīs stāstu tulkojums un tā teorētiskais pamatojums, kas iekļauj autora biogrāfijas un daiļrades raksturojumu, izmantotos tulkošanas paņēmienu aprakstu, kā arī tulkošanas procesā radušos problēmu un to piedāvāto risinājumu analīzi. Bakalaura darbs iedalīts trīs nodaļās. Divas no tām sastāda teorētiskā daļa, bet trešo veido tulkojums latviešu valodā. Pirmā daļa ietver Juna Binga biogrāfijas un daiļrades raksturojumu. J. Bings bijis ievērojams norvēģu rakstnieks, kā arī informācijas tehnoloģiju un jurisprudences speciālists. Šī daudzpusīgā profesionālā darbība ietekmējusi viņa daiļradi, kura bieži iekļaujas zinātniskās fantastikas žanrā. J. Binga sarakstītā daiļliteratūra arī ir daudzveidīga, ietverot romānus, lugas, komiksus, scenārijus, bērnu literatūru un daudz ko citu. Stāstu krājums „Mezglu raksts” radīts 1974. gadā, un tam raksturīgas gan zinātniskās fantastikas žanra, gan dažādas postmodernisma iezīmes. Bakalaura darba ietvaros tulkotie trīs stāsti ir atšķirīgi formas un satura ziņā, taču tos vieno krājuma kopējais mezglu raksta koncepts par parādībām, kas cilvēkiem nav līdz galam saprotamas, un mūsdienu mītiem, kuri, iespējams, slēpj mums nezināmus aspektus. Otrajā nodaļā aplūkoti tulkojumā izmantotie paņēmieni, analizētas tulkošanas procesā radušās problēmas un raksturoti to piedāvātie risinājumi. Tulkošanas teorija attīstījusies kopš seniem laikiem, bet tikai mūsdienās tā ieguvusi patstāvīgas zinātnes statusu. Šīs attīstības laikā izstrādātas daudz un dažādas pieejas tulkošanai un tajā sastopamo problēmu risināšanai. Tās parasti iedalītas divās pretējās tendencēs – orientācijā uz avotu un orientācijā uz mērķi. Izpētot atšķirīgas tulkošanas teorijas un to piedāvātās metodes, izsecināts, ka kvalitatīvai J. Binga stāstu atveidei nepieciešama kombinēta pieeja, kas biežāk gan vērsta uz tulkojuma mērķi un funkciju, taču ņemot vērā arī galvenās avotteksta īpatnības. Galvenā tulkošanas problemātika saistīta ar leksiku un sintaksi, piemēram, grūtības sagādājusi atbilstoša vārdu un teikumu izvēle, īpašvārdu atveide, atšķirīgās teikumu struktūras. Trešajā nodaļā veikts krājuma „Mezglu raksts” stāstu tulkojums. Ticis sasniegts izvirzītais pētījuma mērķis, proti, radīts kvalitatīvs tulkojums latviešu valodā. Tas panākts, izpildot uzstādītos pētnieciskos uzdevumus.

  Angļu

  The creative work contains a translation of Jon Bing’s short stories from his collection “Knuteskrift” and its theoretical background that includes a description of author’s biography and writings, a description of the used translation techniques, as well as an analysis of the difficulties encountered in the translation process and the proposed solutions to them. The bachelor thesis is divided into three sections. Two of them are constructed of the theoretical part, but the third contains the translation in Latvian. In the first section there is described the biography and works of Jon Bing. He was a remarkable Norwegian writer, as well as an expert in information technology and law. The diverse professional activities have influenced his literary works that are often characterized as science fiction. J. Bing’s fiction is miscellaneous as well, including novels, plays, comics, scripts, children’s literature and much more. The storybook “Knuteskrift” is created in 1974 and has both traits of science fiction and features of postmodernism. The three stories translated in this bachelor thesis are different in terms of form and content, but share a common knot writing concept of the overall storybook about phenomena that people do not fully comprehend and modern myths that could be hiding aspects unknown to us. The second section deals with the used translation methods, problems encountered during the translation, and the proposed solutions to these problems. The translation theory has developed since ancient times, but only nowadays it has acquired the status of an independent science. During this time of development there have been offered a lot of different approaches to translation process and the solving of problems. Generally the approaches are divided into two opposite sides – orientation to the source and to the target. After examining different translation theories and methods, it has been concluded that a qualitative translation of J. Bing’s stories requires a combined approach with a slight disposition towards focusing on aim and function of the translation, but at the same time taking into account the features of the source text, too. The main translation difficulties were related to lexis and syntax, for example the selection of suitable words and sentences, rendering of proper nouns, different structures of sentences.

  Norvēģu

  Bacheloroppgaven inneholder oversettelse av noveller fra Jon Bings samling ”Knuteskrift” og teoretisk begrunnelse som inkluderer karakterisering av forfatterens biografi og litterære verker, beskrivelse av de brukte oversettelsesteknikkene og analyse av de problemene som opstod i oversettelsesprosessen og de foreslåtte løsningene på dem. Oppgaven er delt i tre kapitler. To av dem består av den teoretiske delen, men den tredje inneholder oversettelsen i latvisk. Den første kapittelen gir beskrivelse av J. Bings biografi og verker. Jon Bing var en berømt norsk forfatter, samt ekspert i informasjonsteknologi og jus. De mangesidige faglige aktiviteter har påvirket hans skjønnlitterære forfatterskap, som er ofte karakterisert som science fiction. J. Bings litterære verker er også forskjellige – romaner, noveller, skuespill, tegneserier, barnebøker og mye mer. Novellesamling ”Knuteskrift” er skrevet i 1974 og har trekk fra science fiction og postmodernismen. De tre noveller oversatt i denne bacheloroppgaven er forskjellige både i form og innhold, men de er forenet av det felles knuteskrift konseptet om fenomener som mennesker ikke helt forstår og moderne myter som sannsynligvis skjuler ukjente aspekter fra oss. I den andre kapittelen er det beskrevet de brukte teknikkene, de oppståde problemene og de foreslåtte løsningene. Oversettelsesteori har utviklet siden antikken, men bare i dag er den anerkjent som et selvstendig vitenskap. Under denne utviklingen har det vært mange forskjellige metoder på oversettelsesprosessen og løsninger for problemer oppstått i den. Metodene er vanligvis delt inn i to motsatte retninger – orientering til kilden og orientering til målet. Etter å ha undersøkt ulike oversettelses teorier og metoder, er det konkludert at en kvalitativ oversettelse av J. Bings noveller trenger en kombinert metode litt rettet mot fokus på målet og funksjon av oversettelsen, men samtidig er det tatt hensyn til kildetekstens egenskaper. Hovedproblemene i oversettelsesprosessen er knyttet til lexis og syntaks, for eksempel valg av passende ord og setninger, oversettelse av egennavn, forskjellige setningsstrukturer. Den tredje avsnittet inneholder oversettelsen av noveller fra samlingen "Knuteskrift". Målet av forskningen er nådd, nemlig det har vært skapt en kvalitativ oversettelse i latvisk. Det har blitt oppnådd ved å utføre de angitte oppgavene.

  loading_gif