Mūsdienu (2015.g.) bēgļi Latvijā un Norvēģijā: iedzīvotāju un mediju attieksme

  NosaukumsMūsdienu (2015.g.) bēgļi Latvijā un Norvēģijā: iedzīvotāju un mediju attieksme
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsBoltre, Katrīna
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Šī bakalaura darba mērķis – izpētīt un salīdzināt Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju un mediju attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāju attieksme pret mūsdienu bēgļiem ir saistīta ar medijos pausto attieksmi. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts savējā un svešā jēdziens, kā arī tiek noskaidrots, kāpēc bēgļi tiek uztverti kā svešie un kāda loma tajā ir nacionālās identitātes konceptam. Bakalaura darba otrajā nodaļā tiek veikts neliels ieskats Latvijas un Norvēģijas likumdošanā, lai noskaidrotu, kādi ir nosacījumi personas atzīšanai par bēgli šajās valstīs un kā norisinās patvēruma piešķiršanas process. Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek skaidrots, kā mediji var ietekmēt cilvēkus un kāpēc viņi to dara. Šajā nodaļā tiek skaidrots arī, kas būtu jāņem vērā, lai viedoklis, kas cilvēkā veidojas pēc medijos iegūtā informācija, būtu pēc iespējas objektīvāks. Ceturtā nodaļa sastāv no Latvijas ziņu portālā Delfi rakstu analīzes. Tiek izpētīts cik un kādas frāzes ar pozitīvu un negatīvu attieksmi pret bēgļiem 2015.gadā ir novērojamas šī portāla rakstos, lai noskaidrotu, kāda attieksme pret bēgļiem ir portālā Delfi. Piektajā nodaļā tiek veikta līdzīga analīze, taču tiek analizēts nevis Latvijas ziņu portāls, bet gan Norvēģijas ziņu portāls NRK. Arī šajā nodaļā tiek izpētīts cik un kādas frāzes ar pozitīvu un negatīvu attieksmi pret bēgļiem 2015.gadā ir novērojamas portāla NRK rakstos, lai noskaidrotu attieksmi pret bēgļiem šajā portālā. Sestajā nodaļā tiek veikts portālā Delfi un portālā NRK paustās attieksmes salīdzinājums, lai noskaidrotu, kā šajos medijos atšķiras attieksme pret bēgļiem. Bakalaura darba septītajā nodaļā tiek izpētīta Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem. Par pamatu tiek ņemta iedzīvotāju aptauja, kuras analīze tiek veikta šajā nodaļā. Astotajā nodaļā tiek izpētīts, vai Latvijas un Norvēģijas mediju attieksmei pret bēgļiem ir kāda saistība ar to, kāda attieksme pret bēgļiem ir šo valstu iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, vai šajā gadījumā var runāt par mediju ietekmi uz iedzīvotājiem. Nobeigumā tiek secināts, vai veiktais pētījums ir bijis veiksmīgs, kādi sarežģījumi darba gaitā ir bijuši un kāds risinājums to novēršanai ticis atrasts, kā arī tiek aprakstīts, kāda varētu būt šī darba turpmākā izpēte.

  Angļu

  The aim of the bachelor thesis – to explore and compare Latvia`s and Norway`s inhabitants and mass media attitude to nowadays (year 2015) refugees to find out if inhabitants attitude to nowadays refugees depends on attitude that mass media express. At the first chapter of this work the concept of Us and Them was reviewed, as well as the reason why refugees are seen as Them and what kind of role do the national identity have in that all was found out. At the second chapter of this work a brief look into legislation of Latvia and Norway was done to find out what kind of terms are in these countries for person to be acknowledged as a refugee and how does granting of asylum takes a place. At the third chapter of this work how mass media can influence people and why do they do that was explained, as well as what should be taken into account to get as much objective opinion as possible after reading information in mass media was found out. The fourth chapter is composed of articles analysis of Latvia’s news portal Delfi. How much and what kind of phrases with positive and negative attitude to refugees in 2015 is observed in articles of Delfi was explored to find out this portal`s attitude to refugees. At the fifth chapter similar analysis was made but instead of Latvia`s news portal there was analysed Norway`s news portal NRK. Also in this chapter how much and what kind of phrases with positive and negative attitude to refugees in 2015 is observed in articles of NRK was explored to find out this portal`s attitude to refugees. At the sixth chapter attitude that has been expresed in portal Delfi and portal NRK was compared to find out how does the attitude to refugees differs in these mass media. At the seventh chapter of this work Latvia`s and Norway`s inhabitants attitude to refugees was explored. On the basis inhabitants inquiry was taken which analysis was made in this chapter. At the eighth chapter was explored if there is some connection between Latvia`s and Norway`s mass media attitude to refugees and attitude to refugees of inhabitatns of these countries to find out if we can talk about mass media influence to inhabitants in this case. At the conclusion was concluded if the research was successful, what kind of difficulties author had to face and what solution had been found to distract them. There also how to do further research of this work was described.

  Norvēģu

  Mål av denne bacheloroppgaven – å utforske og sammenligne Latvias og Norges innbyggeres og massemedias holdning mot våre dagers (år 2015) flyktninger for å finne ut om innbyggeres holdning mot våre dagers flyktninger er knyttet med holdning som uttrykkes i massemedia. I den første avdeling av bacheloroppgaven er det kort oversikt om konsept av Vi og De Andre. Det ble også fant ut hvorfor flyktninger ble oppfattet som De Andre og hvilken rolle på dette har nasjonal identitet. I den andre avdeling av bacheloroppgaven ble det gjort innsikt i Latvias og Norges lovgivning for å finne ut hva slags forutsetninger er i disse landene for å annerkjenne person som flyktning og hvordan foregår asyl tildelings prosessen. I den tredje avdeling ble det klargjort hvordan massemedia kan påvirke mennesker og hvorfor gjør de det. Det ble også klargjort hva burde være tatt i betraktning for å ha mest objektivt synsvinkel etter at man har lest informasjon på massemedia. Den fjerde avdeling består av analyse av artikler fra Latvias nyhetsportal Delfi. Det ble utforsket hvor mye og hva slags fraser med positiv og negativ holdning mot flyktninger i 2015 kan observere på Delfi for å finne ut hvordan er holdningen mot flyktninger i denne portalen. I den femte avdeling ble det gjort lignende analyse men det ble analysert Norges nyhetsportal NRK. Også i denne avdelingen ble det utforsket hvor mye og hva slags fraser med positiv og negativ holdning mot flyktninger i 2015 kan observere på NRK for å finne ut hvordan er holdningen mot flyktninger i denne portalen. I den sjette avdeling ble det gjort sammenligning av holdningen som uttrykker Delfi og NRK for å finne ut hvordan skiller holdningen mot flyktninger i disse massemedia. I den sjuende avdeling av bacheloroppgaven ble det utforsket Latvias og Norges innbyggeres holdning mot flyktninger. Det ble brukt innbyggeres rundspørring hvilkens analyse ble gjort i denne avdelingen. I den åttende avdeling ble det utforsket om det er noen forbindelse mellom Latvias og Norges holdningen mot flyktninger og disse landenes innbyggeres holdingen mot flyktninger for å finne ut om det kan snakke om massemedia påvirkning på innbyggere. På avslutning ble det konkludert hvis undersøkelsen har vært suksessrik, hva slags vanskeligheter har det vært og hva slags oppløsning har det funnet for å fjerne disse vanskelighetene. Det også har beskrevet hvordan kunne være videre utforskning.

  loading_gif