Ielu māksla Rīgā un Stokholmā: lokalitāte un leģitimitāte

  NosaukumsIelu māksla Rīgā un Stokholmā: lokalitāte un leģitimitāte
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsŽelve, Valērija
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darba „Ielu māksla Rīgā un Stokholmā: lokalitāte un leģitimitāte” ietvaros tiek sniegts ieskats ielu mākslas attīstībā Latvijā un Zviedrijā, tiek veikts salīdzinājums starp ielu mākslas lokācijas vietām Rīgā un Stokholmā, kā arī salīdzinājums starp ielu mākslas leģitimitāti abās galvaspilsētās, turklāt tiek piedāvāta Rīgas ielu mākslas darbu karte. Par bakalaura darba mērķi ir izvirzīts ielu mākslas vietas izvēles un tiesiskā regulējuma aspektu pētīšana Rīgā un Stokholmā un to savstarpējais salīdzinājums. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti tādi darba uzdevumi kā literatūras analīze, interviju veikšana un kartes veidošana. Darba gaitā tika izmantoti 115 avoti 5 dažādās valodās (latviešu, krievu, angļu, zviedru un franču), to skaita 4 monogrāfijas, 2 vārdnīcas, 20 zinātniskie raksti, 84 publicistikas avoti un 3 intervijas. Bakalaura darbs ietver sevī četras nodaļas. Pirmā nodaļa ir veltīta ielu mākslas vēstures un attīstības izpētei. Tajā tiek atklāts ‘ielu mākslas’ jēdziena skaidrojums un tiek vēstīts par ielu mākslas attīstības priekšnosacījumiem Latvijā un Zviedrijā. Otrajā nodaļā tiek sniegta ielu mākslas lokalitātes analīze Rīgā un Stokholmā un iegūto datu salīdzinājums. Darba trešā nodaļa ir veltīta ielu mākslas leģitimitātei Rīgā un Stokholmā un iegūtās informācijas salīdzinājumam. Darba ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta Rīgas ielu mākslas darbu karte, kas tika veidota darba ietveros un kas piedāvā ieskatu ielu mākslas daudzveidībā Rīgas pilsētas telpā. Pētījuma beigās tiek piedāvāti secinājumi, kas tika izdarīti darba gaitā.

  Angļu

  Thesis „Street art in Riga and Stockholm: locality and legitimacy” provides information about the development of street art in Latvia and Sweden, provides a comparision between location of street art in Riga and Stockholm, provides a comparision between legitimacy of street art in both capitals, and provides a map of street art in Riga. The aim of this thesis is to analyse the choice of street art locations and aspects of legislation in Riga and Stockholm and to make a comparision. For achieving the aim the following tasks were set: analysis of literature, conducting of interviews and creation the map. During the research there were used 115 sources in 5 different languages (Latvian, Russian, English, Swedish and French), between them 4 are monographs, 2 are dictionaries, 20 are scientific papers, 84 are publicistic articles and 3 are interviews. The thesis consists of 4 parts. The first part is devoted to the reserach on history of street art and its development. It provides an explanation of ‘street art’ definition and an insight into prerequisities of street art developement in Latvia and Sweden. The second part is dedicated to analysis of street art location in Riga and Stockholm and comparision of the data. The third part is devoted to legitimacy of street art in Riga and Stockholm and comparision of the data. In the last part a description of the map could be found which provides an insight into diversity of street art in Riga’s public space. Conclusions which were made during the research are found in the end of the thesis.

  Zviedru

  Informasjon om utvilking av gatekunst i Latvia og Sverige, sammenligning av gatekunsts lokasjonssteder i Riga og Stokholm, sammenligning av gatekunsts legitimitet i både hovedstatene og kartet over gatekunst i Riga er oppgitt innenfor bacheloroppgaven ”Gatekunst i Riga og Stokholm: lokalisering og legitimitet” („Street art in Riga and Stockholm: locality and legitimacy”). Målet av denne bacheloroppgaven er å undersøke og å sammenlikne valg av gatekunsts lokasjonssteder og å undersøke reguleringsmessige forholdene i Riga og Stokholm. For å oppnå målet ble følgende oppgavene reist: literatursanalyset, gjennomføring av intervjuer og kartlegging. Det var brukt 115 kilder på 5 språk (latvisk, russisk, engelsk, svensk og fransk), blant annet 4 monografier, 2 ordbøker, 20 vitenskapelige artikler, 84 journalistiske kilder og 3 intervjuer innenfor bacheloroppgaven. Oppgaven består av fire deler. Den første delen handler om gatekunsts historie og utvikling. Den forteller om betydning av begrepet ’gatekunst’ og gatekunsts utviklings forutsetninger i Latvia og Sverige. Den andre delen oppgir analyset av gatekunsts lokasjonssteder i Riga og Stokholm og sammenligning av samlet data. Den tredje delen forteller om gatekunsts legitimitet i Riga og Stokholm og sammenligning av samlet data. Den fjerde delen oppgir en beskrivelse av kartet og tilbyr en innsyn i flerheten av gatekunst i Riga. I slutten av bacheloroppgaven er konklusjunene oppgitte.

  loading_gif