Procesā jaunradīts teātris Latvijā

  TitleProcesā jaunradīts teātris Latvijā
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorLapiņš, Kārlis
  Year2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Izrādes iestudēšanas princips, kad tai par pamatu netiek ľemts iepriekš uzrakstīts dramatisks darbs, bet izrādes teksta materiāls un struktūra tiek radīta un attīstīta mēģinājumu procesā, ir salīdzinoši jauns fenomens pasaules teātra vēstures kontekstā. Lī dzību ir iespējams saskatīt ar XVI gadsimta masku komēdiju jeb delartisko komēdiju , kuras scenārijos (sogetto) bija rakstīts tikai komēdijas siţets: tika aprakstīts darbības gaita, tēlu uznākšanas kārtība, monologu un dialogu temati, taču teksts aktieriem bija jāimprovizē, scenāriju autori bija paši aktieri. Salīdzinoši mūsdienu teātra māksla reizēm izmanto līdzīgu principu , atsakoties no jebkāda iepriekš sagatavota siţeta vai dramaturģiska teksta izrādes pamatā. To a ngļu valodā runājošajās zemēs , kur šis t eātra fenomens ir vairāk pētīts , sauc par „devised theatre” jeb „devising method” 1 . Kā visatbilstošāko termina „devised” tulkojumu teātra kontekstā var izvirzīt terminu proces ā jaunradīts , ar to apzīmējot tād u izrādes veidošanas procesu, kurā sākotnējā ideja mēģinājumu - improvizācijas procesā tiek attīst īt a par izrādes materiālu, no kā, savukārt, tiek veidots pabeigts mākslas darbs - izrāde . Turpmāk tekstā termins procesā jaunradīts apzīmēs „ d evised”, bet metodes apzīmējumam „devising method” tiks liet ota vārdkopa jaunradīšana procesā.

  Angļu

  The bachelor research Devised theatre in Latvia examines the general theory of devised theatre and tries to find out how it can be applied to the context of Latvian theatre. It also discusses the issues about how this phenomenon changes the language of theatre performance in Latvia. The research con tains three general parts and many sub - paragraphs . Th e first part is dedicated to explore the general theory of the devising method and to apply terminology for Latvian language . Sub paragraphs deals with the basic elements of devised theatre - text and material, the audience and the functions of the makers involved in process. The second part concentrates on Latvian history of devised theatre, brings examples of Latvian devising experiences and tries to find out what is special about them i n the context of Latvian contemporary theatre. The third part is anal ysis of empirical participation in a proces s of devising a performance „Interview with Madonna” (2014). Process analysis focuses on how the concept of the performance developed, how the creative team met for this project, what are their functions in the cr eative process and how the performance applied to the venue space.

  loading_gif