Mūzikas produktu pozicionēšana mūsdienu digitālajā vidē

  TitleMūzikas produktu pozicionēšana mūsdienu digitālajā vidē
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorKazaka, Lauma
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Ideja par bakalaura darba tematu radās, balstoties uz autores praktisko pieredzi, aktīvi darbojoties mūzikas jomā Latvijas tirgū. Autore ir mūzikas skolotāja bērnu un pieaugušo mūzikas skolā “Muzikālā darbnīca”, piedalās ar izglītību un personības attīstību saistītu mūzikas produktu izstrādē un ir vairāku mūzikas grupu dalībniece. Sadarbojoties ar radošiem mūzikas profesionāļiem, autore novērtē neskaitāmās potenciāli veiksmīgās idejas mūzikas jomas attīstībai Latvijā un, iespējams, pasaulē. Diemžēl, tās ir tikai potenciāli veiksmīgas, jo netiek attīstītas. Viens no biežāk minētajiem iemesliem ir finansiālo resursu, otrs – komunikācijas kanālu trūkums. Ņemot vērā mūsdienu digitālās vides piedāvātās iespējas auditorijas sasniegšanā un līdz ar to arī finansiālo resursu piesaistē, autore saredz pretrunu starp esošo un iespējamo situāciju. Nojaušot digitālās vides potenciālu, autorei radās interese izpētīt mūzikas produktu pozicionēšanas iespējas mūsdienu digitālajā vidē. Digitālās vides lielākā priekšrocība ir plašas auditorijas pieejamība – iespēja sasniegt milzīgu skaitu interneta lietotāju visā pasaulē. Lai to izmantotu produkta pārdošanā, ir nepieciešamas divas prasmes: māka izveidot digitālu platformu un māka iesaistīt auditoriju. Lai pārdošana būtu rezultatīva, nepieciešams savienot zināšanas par digitālo vidi ar mārketinga teorijas zināšanām.

  Angļu

  The theme of the bachelor’s paper is “Positioning music products in today’s digital environment”. The author is researching methods of attracting a wide audience using digital platforms in order to communicate products and attract financial resources. The goal of the bachelor’s paper is to research and analyze effective usage of digital resources in products’ positioning strategy. The bachelor’s paper consists of 3 chapters. In the first chapter, the author analyzes the theory of positioning, based on literary works by Latvian and international marketing experts. In the second chapter, digital platforms, including social networking, crowdsourcing and crowdfunding platforms, have been researched, resulting in analysis of their usage as positioning tools. In the third chapter, the author is analyzing the positioning strategy of SongBand – a music education application created in Latvia, describing assets and liabilities of the existing positioning strategy of the product and proposing recommendations for positioning the product in today’s digital environment. The analysis confirms the effectivity of using digital platforms as positioning tools and proves the necessity of combining expertise in marketing theory, digital environment and product’s field in order to create a successful positioning strategy in today’s digital environment.

  Franču

  Le thème de la thése de baccalauréat est "Positionnement des produits musicaux dans l'environnement numérique d'aujourd'hui" (“Positioning music products in today’s digital environment”). L'auteur étudie les méthodes d'attirer un large public en utilisant des platesformes numériques pour communiquer produits et attirer des ressources financières. Le but de la thése de baccalauréat est de rechercher et d'analyser l'utilisation efficace des ressources numériques dans la stratégie de positionnement de produits. La thése de baccalauréat se compose de 3 chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur analyse la théorie de positionnement, basé sur les oeuvres littéraires par des experts en marketing lettons et internationaux. Dans le deuxième chapitre, les plates-formes numériques, y compris les réseaux sociaux, crowdsourcing et crowdfunding plates-formes, ont été étudiés, résultant dans l'analyse de leur utilisation comme outils de positionnement. Dans le troisième chapitre, l'auteur analyse la stratégie de positionnement de SongBand - une application d'éducation musicale créé en Lettonie, en décrivant les actifs et passifs de la stratégie de positionnement existante du produit et de proposer des recommandations pour positionner le produit dans l'environnement numérique d'aujourd'hui. L'analyse confirme l'effectivité de l'aide de plates-formes numériques comme outils de positionnement et prouve la nécessité de combiner l'expertise dans la théorie du marketing, de l'environnement numérique et le champ de produit afin de créer une stratégie de positionnement réussir dans l'environnement numérique d'aujourd'hui.

  loading_gif