Antisemītisma diskurss laikrakstā „Latvijas Sargs” (1920-1928)

  TitleAntisemītisma diskurss laikrakstā „Latvijas Sargs” (1920-1928)
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorKirša, Kristiāna
  Year2009
  IzdevējsLatvijas Universitāte
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Universitāte
  NozareSociālās zinātnes
  Keywordmediju diskurss, realitāte, antisemītisms, laikraksts „Latvijas Sargs”, media discourse, reality, anti-Semitism, newspaper „Latvijas Sargs”

  Latviešu

  Darba temats „Antisemītisma diskurss laikrakstā „Latvijas Sargs” (1920-1928)”. Pētījuma mērķis ir, veicot empīrisku pētījumu, noskaidrot diskursa konstrukciju un tā saturu laikraksta “Latvijas Sargs” publikācijās (1920–1928). Teorētiskajā daļā tiek aplūkots jēdziens, mediju diskurss, to loma diskursa un realitātes veidošanā, kā arī antisemītisma teorētisks skaidrojums. Metodoloģijas aprakstā tiek apskatīts kontentanalīzes, kritiskās diskursa un vēsturiskās diskursa analīzes teorētiskais skaidrojums un pielietojuma pamatojums, kā arī aprakstīta atlasīto publikāciju satura pētniecības gaita. Empīriskajā daļā pēc mediju diskursu pētnieku Rūtas Vodakas (Ruth Wodak) un Martina Rīsigla (Martin Reisigl) piedāvātās vēsturiskās diskursa analīzes metodes trīsdimensiju analītiskās shēmas tiek veikts laikraksta „Latvijas Sargs” antisemītisma diskursa satura pētījums. Veiktais empīriskais pētījums atklāj, ka antisemītisma diskursa konstruēšanai laikrakstā „Latvijas Sargs” izmantotas daudzveidīgas lingvistiskās realizācijas formas. Plaši tiek lietoti dažādi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, stilistiskās figūras, kā arī atšķirīgi leksikas slāņi, galvenokārt ar emocionāli negatīvu nokrāsu, tādējādi mērķauditorijai apzināti radot negatīvu priekšstatu par ebreju minoritāti.

  Angļu

  An item of the work is Discourse of Antisemitism in Newspaper "Latvijas Sargs" (1920 ─ 1928). The target of the exploration is using empiric investigation clarify the construction of discourse and its content in publications in newspaper „Latvijas Sargs” in the period of 19201928. In the theoretical part of the work a concept, media discourse, their role in the formation of discourse and reality as well as theoretical clarification of anti-Semitism are considered. In the description of methodology a content analysis, a theoretical clarification of critical discourse and historical discourse and foundation of the application are considered, as well as a running of investigation works of the content of selected publications are described. In the empiric part of the work the content of anti-Semitism discourse in the newspaper „Latvijas sargs” is being examined by the three-dimensional scheme of analysis of the historical discourse of Ruth Wodak and Martin Reisigl. The empiric reserearch reveals that for the constructioen of Anti semitism discourse in newspaper "Latvijas Sargs" there were (are) used sever linguistic relisation forms. Most frequently - several imaginative means if expression, stilistic figures as well as different lexical groups, mostly with negative nuance, by that intentionally creating a negative conception about the Jewish minoroty.

  loading_gif