Meklēt

Nosaukums Datējums
 • Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „Rīga 2014” piemērs
 • Grīnberga Līga
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Darba temats „Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „ Rīga 2014 ” piemērs” atsaucas uz bakalaura pētījuma pamatproblēmu, kas ir kultūras ietekmes novērtēšanas nepieciešamības aktualizēšanās. Jautājums par kultūras ietekmi ir arvien aktuāls, īpaši šobrīd, kad sabiedrībā tiek prasīti argumenti par katru publiskā finansējuma piešķi ršanu. Kultūras nozare nemitīgi pakļauta diskusijām, vai kultūrai pieš...
2014
 • Izrādes rekonstrukcija kā teātra pētniecības metode. 1972. gada Pētera Pētersona izrādes "Spēlē, Spēlmani!" piemērs.
 • Jansone Anete
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Teātra pētniecībai ir sava īpaša specifika. Pretēji kino, šajā pētniecības nozarē pētāmais objekts – izrāde – daudzos gadījumos jau ir kā neeksistējošs fenomens. Par to ir saglabājušās pāris liecī bas, cilvēku atmiľas, recenzijas un labākajā gadījumā izrādes video ieraksts, taču to pilnvērtīgi izbaudīt vairs nav iespējams. Izrādes rekonstrukcija kā pētniecības metode palīdz iegūt pilnvērtīgāku šī mākslas darba redzējumu. To veido izrādes katra sīkāk ā sastāvdaļa, piemēram, horeo...
2014
 • Ūdens motīvs un tā transformācija Jāņa Poruka daiļradē
 • Kalniņa Māra
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma – „Ūdens motīvs un tā transformācija Jāņa Poruka daiļradē”. Ūdens ir viens no četriem dabas pamatelementiem līdzās ugunij, zemei un gaisam. Kā ķīmisks elements tas sastopams lielākajā daļā organisku vielu un var izpausties gan šķidrā, gan cietā, gan tvaika veidā. Plašo izpausm ju un asociativitātes dēļ ūdens motīvs bieži izmantots arī latviešu literatūrā, kur tas var ne tikai eksistēt paralēli citiem motīviem savā pamatnozīmē, bet arī būt nozīmīgs dažādu apstākļu radīša...
2014
 • Imigrācijas problēmu atspoguļojums Vācijas medijos
 • Konovalovs Mārtiņš
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir pārvietojušies labākas dzīves meklējumos un arī mūsdienās mūsu dzīvesveidu lielā mērā nosaka apkārtējā vide un dzīves apstākļi. Arvien biežāk mēs nonākam situācijās, kad jāizvēlas starp dzīvi s avā dzimtajā zemē vai emigrācijā jeb mītnes zemē , kurp esam devušies labākas dzīves meklējumos vai apstākļu spiesti . Viens no galamērķiem vairākiem miljoniem emigrantu no dažādām valstīm un kultūrām jau daudzus gadus ir Vācij...
2014
 • Kultūras identitātes atšķirības Ziemeļfrancijā un Dienvidfrancijā
 • Krapāne Kristīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Studējot franču kultūru, valodu un Francijas vēsturi, darba autore saskārās ar faktu, ka dažādu kultūrvēsturisko iemeslu dēļ pastāv atšķirības starp kultūru un valodu Francijas ziemeļdaļā un dienviddaļā. Darba autore jau iepriekšējos kursa darbos pievērsās Francijas vēstures izpētei, sākot no Jūlija Cēzara iekarojumiem Gallijas jeb tagadējās Francijas teritorijā līdz pat 17.gs., kad franču kultūra Eiropā spēlēja vadošo lomu. Līdz šim autore vislielāko uzsvaru...
2014
 • Jauniešu identitātes atspoguļošana sociālajā portālā draugiem.lv
 • Krastiņa Lāsma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • 21. gadsimta sākums ir laiks, kad mēs runājam par savas identitātes izprašanu šajā mainīgajā laikā un telpā, saprast kādai sociālai grupai cilvēks jūtas piederīgs un kas ir viņš pats. Jaunais gadsimts ir ienesis tehnoloģijas mūsu vidē, kā viens no svarīgākajiem tehnoloģiskajiem atklājumiem, bez kura nespējam iedomāties savu dzīvi ir internets un tā iespējas. Jaunais virtuālais gadsimts rada problēmas īsti uztvert savu identit āti un p usaudžiem identitātes, sevis mek...
2014
 • Jāņa Poruka dzejas izmantojums latviešu mūzikā
 • Lāce Kristīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma ir „Jāņa Poruka dzejas izmantojums latviešu mūzikā”. Šis darbs sniedz ieskatu Jāņa Poruka dzejas izmantojumā latviešu komponistu daiļradē, kā iepriekš padziļināti nepētītu problēmu izvirzot jautājumu, kādēļ Jāņa Poruka dzeja ir plaši izmantota gan autora dzīves laikā 19. gs. beigās/ 20.gs. sākumā, 20. gadsimta beigās, gan arī mūsdienās. Bakalaura darba autore iz virza pētniecisko jautājumu: kādēļ Jāņa Poruka dzeja plaši komponēta dziesmā. Darba ietva...
2014
 • Dāņu rakstnieces Helles Helles grāmatas "Eksempel på liv" tulkojums un ar to saistītie jautājumi
 • Kūliņš Jurģis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jaunrades darbs Dāņu rakstnieces Helles Helles grāmatas "Eksempel på liv" tulkojums un ar to saistītie jautājumi ietver sevī šī daiļdarba tulkojumu, aprakstu par autori un viņas daiļradi, kā arī tulkojuma teorētisko pamatojumu. 20. gadsimta otrajā pusē Dānijā literatūras procesā parādās minimālisma virziena vēsmas un iezīmes no tādām valstīm kā, piemēram, Amerika un Francija. Amerikā šajā laikā notiek īso stāstu atdzimšana Reimonda Kārvera ( Carver ) daiļradē. Helles gadījumā īsproza nozīmē ikdi...
2014
 • Andrē Lepecka laikmetīgās dejas teorija
 • Krūmiņa Linda
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Andrē Lepeckis ir viens n o vadošajiem dejas un performances teorētiķiem Eiropā, kurš aplūko izrādi kā politiski aktīvu darbību poststrukturālisma, antropoloģijas un postkoloniālisma kontekstā . Viņš pēta un raksta par performances mākslu , deju un vizuālo mākslu, eksperimentālo un k ritisko deju, kā arī filozofiju. Savās esejās viņš aplūko tādu aktuālo horeogrāfu darbus kā Vera Mantero, Ksavjē Leruā (Xavier Le Roy), Žeroms Bels ( Jerome Bel), kuri pēdējo gadu laikā aktīvi veido Eiropas ...
2014
 • Procesā jaunradīts teātris Latvijā
 • Lapiņš Kārlis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Izrādes iestudēšanas princips, kad tai par pamatu netiek ľemts iepriekš uzrakstīts dramatisks darbs, bet izrādes teksta materiāls un struktūra tiek radīta un attīstīta mēģinājumu procesā, ir salīdzinoši jauns fenomens pasaules teātra vēstures kontekstā. Lī dzību ir iespējams saskatīt ar XVI gadsimta masku komēdiju jeb delartisko komēdiju , kuras scenārijos (sogetto) bija rakstīts tikai komēdijas siţets: tika aprakstīts darbības gaita, tēlu uznākšanas kārtība, monolog...
2014

loading_gif