(Latviski) Humanitārās zinātnes

Filter criteria
Nosaukums Issue year
 • Rolanda Šimmelpfenniga lugas „Hier und Jetzt” tulkojums latviešu valodā
 • Ausmane Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latviešu teātris tā pirmsākumos ir veidojies spēcīgā vācu teātra ietekmē, jo tā pamatprincipuslabi pārzināja pirmie latviešu profesionālā teātra vadītāji (piemēram, Ādolfs Alunāns), kā arī nākamo paaudžu aktieri un režisori (piemēram, Jēkabs Dukurs, Aleksis Mierlauks). Beidzoties otrajam pasaules karam Latvijas teātra repertuāros sāka dominēt padomju ideoloģiju balstoša dramaturģija, kā rezultātā vācu teātra un dramaturģijas ietekme būtiski samazinājās. Šodien vācu teātra kultūra daudzveid...
2014
 • Francijas mākslinieku izstādes Latvijā laikā no 1990.līdz 2010. gadam Francijas kultūrpolitikas kontekstā
 • Auzāne Elīna
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Studējot Starpkultūru sakarus Latvija – Francija, autore vēlējās atklāt, kāda īsti ir Francijas un Latvijas sadarbība māksla jomā, jo Latvijā interese par Francijas mākslu pēdējos gados ir ievērojami augusi , it īpaši pēc festivāla Francijas Pavasaris . Dau dzo izstāžu un citu kultūras pasākumu vidū aizvien pieaug ar Franciju saistīto notikumu īpatsvars , tai skaitā arī mākslas izstāžu klāsts . Šīs izstādes visbiežāk tiek rīkotas ar Francijas Institūta Latvijā (bijušā Franci...
2014
 • Ieinteresēto pušu iesaiste kultūras pasākumu menedžmentā Latvijā
 • Balamovskis Kārlis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pasākumi ir mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Mēs apmeklējam teātri, operu, koncertus, izstādes, festivālus utt. Pasākumu veidi ir visdažādākie un šo pasākumu kopumu bieži apzīmē ar angļu vārdu event . Analizējot dažādu autoru darbus, darba autors skaidros, ko sociālo zinātņu literatūrā saprot ar vārdu event jeb pasākums. Darba autors sniegs skaidrojumu, kā autori ir klasificējuši pasākumus un kādi ir priekšnoteikumi veiksmīgai pasākuma organizācijai. Lai pasākums tiktu...
2014
 • Vācbaltiešu identitātes jautājums Z. Fon Fēgezeka romānu tetraloģijā "Baltiešu gredzens"
 • Baranovska Anastasija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mūsdienu globalizācijas laikmeta un multikulturālās sabiedrības ietvaros viens no svarīgākajiem pētāmajiem objektiem ir identitāte. Latvijā identitātes jautājums ir īpaši aktuāls. Latviešu kultūras identitātes attīstību dažādos vēstures periodos ietekmēja vairākas tautas, piemēram, vācieši, krievi, zviedri, poļi un citi. 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā tagadējās Latvijas teritorijā līdzās pastāvēja latviešu un vācbaltiešu sabiedrības, kur sociāl...
2014
 • Baroka mode 17. un 18. gadsimtā
 • Baranovska Inese
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Baroka laiks Eiropā ir bijis viens no spilgtākajiem un vizuāli krāšņākajiem laikmetiem vēstures gaitā, kas ieviesis daudzas pārmaiņas gan cilvēku dzīvē un to paradumos, gan arī visās pārējās jomās. Šajā laikmetā vērojama strauja industriāla attīstība, kas sekmējusi dažādu luksa preču, apģērbu attīstību un izplatību Eiropā. Baroka stils izplatījās arī Latvijas teritorijā, kad latviešu tauta atradās diezgan sarežģītā situācijā, jo poļu un zviedru valdīšan...
2014
 • Iedzīvotāju līdzdalība Latvijas lauku teritorijas kultūras centros
 • Barovska Aija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas valsts neatkarības iegūšanas laikā notika strukturālas pārmaiņas ekonomikā un sabiedrībā , kuru rezultātā laukos saasinājās sociāli ekonomiskās problēmas: bezdarbs, nabadzība, sociālā izslēgtība, sociālās un ekonomiskās infrastruktūras kvalitātes pasliktināšanās, ierobežota pakalpojumu pieejamība. Pēdējos gados lauku sociāli ekonomisko un demogrāfisko situāciju negatīvi ietekmē arī iedzīvotāju īslaicīga aizbraukšana vai pārcelšanās uz ārzemēm. Šīs ilgstoši pastāvošās problēmas ievērojam...
2014
 • Daugmales Multifunkcionālā centra nozīme Daugmales pagasta dzīves kvalitātes uzlabošanā
 • Beķere Ivita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Dzīves kvalitāte nenoliedzami ir plašs, multidimens ion āls koncepts, kas ietver visus dzīves aspektus un tiek izmantots dažādās jomās: ģeogrāfijā, filozofijā, medicīnā, sociālajās zinātnēs, veselības aizsardzībā. Dzīves kvalit āte ir relatīvi jauns termins , kurš sākot no 1960 - tajiem gadiem, tiek aktīvi izmantots, lai aprakstīt u sabied rības dzīves apstākļus. Līdzīgi Aristoteļa izpratnei par dzīves kvalitāti, pētnieku vidē dominē doma, ka atsevišķais indivīds ...
2014
 • Herca Franka filmu analīze septiņdesmito/ astoņdesmito gadu Latvijas dokumentālā kino kontekstā. Sociālais aspekts.
 • Blūma Kitija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas dokumentālā kino pirmsākumi meklējami kinožurnālos, kuri uz ekrāniem sāka parādīties kopš 1921. gada. un turpināja iznākt līdz 1933. gadam. Otrā pasaules kara laikā kino žurnālus sāk izmantot propogandas nolūkā. Gan vācu, gan krievu okupācija būtiski skāra dokumentālā kino nozīmi. Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvā saglabājušies 1941. - 1944. uzņemti kinožurnāli ar nosaukumiem „Ārzemju nedēļa” („Auslands Woche”) un „Ostlandes nedēļa” ( „Ostlands Woche” ). Jau 1945. gada sākum...
2014
 • Skaņas fenomens kinomākslā. Latvijas mūsdienu dokumentālā kino piemērs
 • Celmiņa Dita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Kino vēsturē un kritikā pastāv skaņas fenomena pētāmības problemātika. Filmas skaņa ir teorētiski mazāk analizēta nekā attēls. Ja ārzemju kino kritikā un teorijā par skaņu filosofiskā aspektā un kinomākslā informāciju ir iespējams atrast, tad Latvijā skaņas fenomens kino vidē tiek uzskatīts kā pašsaprotams, tajā pašā laikā tas ir zinātniski neizpētīts un teorētiski maz apzināts. Tēmas izvēli noteica interese par iespēju ar kino valodas dažādajiem tehniskajiem un mākslinieciskajiem paņēmieniem uz...
2014
2014

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

loading_gif