Latvijas Kultūras akadēmija

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
 • Filmas "Lielais laimests" teorētiskais pamatojums
 • Šņore Ilze
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Lielais laimests ir spēles īsfilma – ironisks stāsts par vieglu naudu, kas piesauc sliktas beigas pašam veiksmīgajam laimētājam. Galvenais varonis tirgus krāvējs Oskars(30) kādu dienu tirgū vietējā kafejnīcā sastop senu dienu mīlestību, kas viņam nekad nav bijusi aizsniedzama. Filma seko Oskara vienas dienas ceļojumam jeb dienas gaitai, kurā viņš cenšas pietuvoties kādreiz neaizsniedzamajai sievietei. Filmas vizuālais risinājums – gari kadri, pamatā izmantojot kadru iekšējo montāžu, rokas kamera...
2014
 • Klāva Knuta Sukura monolugas “Akracis” iestudējums
 • Sukurs Klāvs Knuts
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Sava maģistra darba ietvaros izvēlējos iestudēt paša rakstīto monolugu “Akracis”. Manuprāt, iestudēt paša radītu literāro materiālu bija loģisks solis pēc bakalaura grāda iegūšanas dramaturģijā. Tas bija vērtīgi, jo iestudējuma veidošanas procesā ļāva man palūkoties uz dramaturģiju no cita – režisora – skatpunkta, tādējādi gūstot labu pieredzi un atziņas turpmāko darbu radīšanai. Tajā pašā laikā šāda izvēle ir ļoti bīstama, jo nepārtraukti jāstiprina sevī paškritika, kas neļautu dramaturģiski vā...
2014
 • Laikmetīgās kultūras radīto galamērķu iespējas tūrisma nozares veicināšanā Latvijas reģionos
 • Veršiņina Aiva
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jēdziena „laikmetīgs” izpratnei Rietumu kultūrā nav senu tradīciju, tomēr arvien biežāk šis termins tiek lietots pašreiz notiekošo kultūras procesu apzīmēšanā. Autore ir novērojusi, ka laimetīgā kultūra Latvijas pilsētvidē vēl netiek pilnībā saprasta, bet izpratnes veicināšanai trūkst papildus finanšu līdzekļi, lai to attīstītu. Tomēr, ir saskatāms milzīgs potenciāls laikmetīgās kultūras pasākumu veicināšanā, kas nākotnē varētu ne tikai pilnveidot kultūrtelpu, īpaši akcentējot reģionus, bet arī ...
2014
 • Vilnis Zābers Latvijas laikmetīgās mākslas kontekstā: daiļrade un personība
 • Zemvalde Lita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Maģistra darbs „Vilnis Zābers Latvijas laikmetīgās mākslas kontekstā: daiļrade un personība” veltīts latviešu māksliniekam Vilnim Zāberam (1963 – 1994), kā arī viņa mākslas atspoguļojumam Latvijas laikmetīgās mākslas neoavangarda konceptā. Darba mērķis ir atklāt Vilni Zāberu kā spilgtu un pārliecinošu laikmeta mākslinieku, kurš savu radošo izpausmju daudzveidībā skāra sabiedrībai būtiskus un aktuālus sociālpolitiskus jautājumus, kā arī centās sabiedrību audzināt, ar savu mākslu to šokējot un pro...
2014
 • Imigrācijas problēmu atspoguļojums Vācijas medijos
 • Konovalovs Mārtiņš
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir pārvietojušies labākas dzīves meklējumos un arī mūsdienās mūsu dzīvesveidu lielā mērā nosaka apkārtējā vide un dzīves apstākļi. Arvien biežāk mēs nonākam situācijās, kad jāizvēlas starp dzīvi s avā dzimtajā zemē vai emigrācijā jeb mītnes zemē , kurp esam devušies labākas dzīves meklējumos vai apstākļu spiesti . Viens no galamērķiem vairākiem miljoniem emigrantu no dažādām valstīm un kultūrām jau daudzus gadus ir Vācij...
2014
 • Kultūras identitātes atšķirības Ziemeļfrancijā un Dienvidfrancijā
 • Krapāne Kristīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Studējot franču kultūru, valodu un Francijas vēsturi, darba autore saskārās ar faktu, ka dažādu kultūrvēsturisko iemeslu dēļ pastāv atšķirības starp kultūru un valodu Francijas ziemeļdaļā un dienviddaļā. Darba autore jau iepriekšējos kursa darbos pievērsās Francijas vēstures izpētei, sākot no Jūlija Cēzara iekarojumiem Gallijas jeb tagadējās Francijas teritorijā līdz pat 17.gs., kad franču kultūra Eiropā spēlēja vadošo lomu. Līdz šim autore vislielāko uzsvaru...
2014
 • Jauniešu identitātes atspoguļošana sociālajā portālā draugiem.lv
 • Krastiņa Lāsma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • 21. gadsimta sākums ir laiks, kad mēs runājam par savas identitātes izprašanu šajā mainīgajā laikā un telpā, saprast kādai sociālai grupai cilvēks jūtas piederīgs un kas ir viņš pats. Jaunais gadsimts ir ienesis tehnoloģijas mūsu vidē, kā viens no svarīgākajiem tehnoloģiskajiem atklājumiem, bez kura nespējam iedomāties savu dzīvi ir internets un tā iespējas. Jaunais virtuālais gadsimts rada problēmas īsti uztvert savu identit āti un p usaudžiem identitātes, sevis mek...
2014
 • Dāņu rakstnieces Helles Helles grāmatas "Eksempel på liv" tulkojums un ar to saistītie jautājumi
 • Kūliņš Jurģis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jaunrades darbs Dāņu rakstnieces Helles Helles grāmatas "Eksempel på liv" tulkojums un ar to saistītie jautājumi ietver sevī šī daiļdarba tulkojumu, aprakstu par autori un viņas daiļradi, kā arī tulkojuma teorētisko pamatojumu. 20. gadsimta otrajā pusē Dānijā literatūras procesā parādās minimālisma virziena vēsmas un iezīmes no tādām valstīm kā, piemēram, Amerika un Francija. Amerikā šajā laikā notiek īso stāstu atdzimšana Reimonda Kārvera ( Carver ) daiļradē. Helles gadījumā īsproza nozīmē ikdi...
2014
 • Andrē Lepecka laikmetīgās dejas teorija
 • Krūmiņa Linda
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Andrē Lepeckis ir viens n o vadošajiem dejas un performances teorētiķiem Eiropā, kurš aplūko izrādi kā politiski aktīvu darbību poststrukturālisma, antropoloģijas un postkoloniālisma kontekstā . Viņš pēta un raksta par performances mākslu , deju un vizuālo mākslu, eksperimentālo un k ritisko deju, kā arī filozofiju. Savās esejās viņš aplūko tādu aktuālo horeogrāfu darbus kā Vera Mantero, Ksavjē Leruā (Xavier Le Roy), Žeroms Bels ( Jerome Bel), kuri pēdējo gadu laikā aktīvi veido Eiropas ...
2014
 • Procesā jaunradīts teātris Latvijā
 • Lapiņš Kārlis
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Izrādes iestudēšanas princips, kad tai par pamatu netiek ľemts iepriekš uzrakstīts dramatisks darbs, bet izrādes teksta materiāls un struktūra tiek radīta un attīstīta mēģinājumu procesā, ir salīdzinoši jauns fenomens pasaules teātra vēstures kontekstā. Lī dzību ir iespējams saskatīt ar XVI gadsimta masku komēdiju jeb delartisko komēdiju , kuras scenārijos (sogetto) bija rakstīts tikai komēdijas siţets: tika aprakstīts darbības gaita, tēlu uznākšanas kārtība, monolog...
2014
loading_gif